Self Portrait as Fireworks
Third Eye
Jennifer on Velvet
Medusa, Self Portrait I
Medusa, Self Portrait II
Omnipresence
Neyza, my love
Neyza and her magic carpet
Self Portrait in Bath II
Self Portrait in Bath II
Jennifer
Nude Study
Nude Study
Nude Study
Jennifer on Velvet

28x38” oil paint, pastel chalk, swarovski crystals on velvet